Książka kontroli

Plac zabaw z miękkim podłożem

Bezpieczeństwo placów zabaw to element, na który zwraca się szczególną uwagę z powodu przeznaczenia obiektu do użytkowania przez małe dzieci. Nie są one w stanie przewidzieć zagrażających im niebezpieczeństw. Zarówno przepisy budowlane, jak i polska norma nakładają na właścicieli i administratorów takich placów obowiązki przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego, a te z kolei muszą kończyć się udokumentowaniem przeprowadzonych oględzin oraz wskazaniem ewentualnych niezbędnych napraw.

Ponieważ kontrole są wymagane przepisami prawa, ich przebieg, a także wyniki muszą być udokumentowane. Pozwoli to sprawdzić poprawność przeglądu przez instytucje nadzorujące. Obowiązującym dokumentem jest Książka kontroli placu zabaw. Stanowi ona niezbędny zestaw dokumentów zgodny z częścią 7 normy PN-EN 1176:2009, który – poza wskazówkami dotyczącymi zasad budowy i wyposażenia placów dla dzieci – uwzględnia również zalecane przez normę procedury kontrolne.

Jej podstawowe funkcje to:

 • dokumentowanie terminowości przeprowadzanych przeglądów technicznych zarówno rutynowych, jak i zalecanych przez Prawo Budowlane i polską normę,
 • pełnienie funkcji kompletnego systemu zarządzania placem w dziedzinie bezpieczeństwa i wykonywanych napraw,
 • informacja o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych i naprawczych będąca podstawą do podjęcia decyzji o kolejnej renowacji lub wymianie niektórych instalacji,
 • dokument wspierający właściciela lub zarządcę obiektu w przypadku nieprzewidzianego wypadku.

Książka kontroli placu zabaw posiada określony zestaw formularzy, które wypełnia się zarówno w wyniku prowadzonych przeglądów, jak i wykonywanych napraw. Jest to również informacja dla administratorów i zarządców o tym, jakich obowiązków powinni dopełniać oraz jakie konsekwencje grożą im za ich pomijanie. Wśród formularzy wypełnianych przez osoby odpowiedzialne znajduje się:

 • wykaz urządzeń placu zabaw uzupełniony o fotografie, numery certyfikatów i szczegółowe opisy dotyczące produkcji,
 • wykaz przeprowadzonych modernizacji,
 • plan kontroli uwzględniający wszystkie niezbędne zalecenia polskiej normy i Prawa Budowlanego,
 • raporty z poszczególnych kontroli uwzględniające stan nawierzchni, jej czystość, stan urządzeń, zauważone pęknięcia i inne usterki oraz szczegółowa ocenę pod katem różnych czynników,
 • rejestr przeprowadzonych kontroli,
 • raport oceny ryzyka po kontroli rocznej,
 • harmonogram oraz rejestr konserwacji i napraw,
 • rejestr usterek,
 • rejestr wypadków.

Książka powinna być także uzupełniona o szereg dokumentów związanych z zakupem i zaleceniami producenta, w tym: kopie certyfikatów, umowy, faktury, karty gwarancyjne, dokumenty przetargowe, instrukcje montażu, obsługi i użytkowania, strefy bezpieczeństwa, plan placu zabaw itp., a także wszelkie protokoły kontroli jednostek inspekcyjnych.

Prowadzenie dokumentu związane jest ściśle z przeprowadzaniem samych kontroli i wykonywaniem napraw. Dlatego nasza firma, świadcząc usługi w tym zakresie, oferuje założenie i prowadzenie zapisów zgodnie z przepisami prawa i stanem faktycznym, w tym również planowanie przeglądów zgodnie z określonym systemem kontroli.